دفتر سنجش و نظارت

سنجش و نظارت واحد بنا به دستور ریاست واحد در آذر ماه سال ۱۳۸۱ با اهداف ذیل فعالیت خود را آغاز نمود:

 • پیگیری اموری که از حوزه ریاست و معاونت آموزشی به دانشکده ها و مراکز آموزشی محول شده.

 • رسیدگی به مکاتبات مرتبط با مسایل آموزشی.

 • بازدید از دانشکده ها به منظور آشنایی با نحوه کار و فعالیت پرسنل دانشکده ها.

 • نظارت بر تشکیل به موقع کلاسها در اوایل هر ترم.

 • نظارت بر نحوه تشکیل کلاسهای کارگاهی و آزمایشگاهی

 • نظارت بر عملکرد بایگانی های دانشجویی و هیات علمی، مطابق با الگوی یکسان سازی پرونده ها.

 • نظارت بر مراحل ثبت نامهای اول هرترم و ثبت نام ورودیهای جدید.

 • نظارت و کنترل مستقیم بر امر برگزاری امتحانات پایان ترم.

 • بررسی شکایات، پیشنهادات و انتقادات دانشجویان.

 • بازدید و نظارت بر سالنهای غذاخوری، بوفه ها، نحوه برخورد متولیان امر با دانشجویان.

 • نظارت بر نحوه ثبت نمرات پایان ترم دانشجویان در رایانه و بررسی اوراق امتحانی حسب مورد.

 • بازدید از کلاسها و اتاق استادان وگزارش کمبودهای مشاهده شده.

 • آشنایی با مشکلات انجمن های علمی دانشکده ها و اعلام موانع و فعالیتهای آنان به ریاست واحد و مسئولین ذیربط.