زمانبندی ثبت نام با تاخیر

اطلاعیه 

دانشجوی ارجمند

به منظور مساعدت در امر ثبت نام، عزیزانی که در موعد زمانی انتخاب واحد اولیه موفق به انتخاب تمامی واحد های مورد نظر خود نشده و یا اینکه به طور کلی انتخاب واحد ننموده اند،  می توانند مطابق با جدول ذیل نسبت به تکمیل انتخاب واحد خود اقدام نمایند.

 

تا ساعت

از ساعت

دانشکده

تاریخ

مقطع

ورودی

24:00

9:00

ادبیات و زبانهای خارجی

علوم

روانشناسی

دامپزشکی

شنبه

 

96/11/14

کلیه مقاطع

ورودی 93

و

ماقبل

 

24:00

11:00

فنی

مکاترونیک

الهیات

24:00

13:00

تربیت بدنی و علوم ورزشی

حقوق و علوم سیاسی

مدیریت و حسابداری

کشاورزی و منابع طبیعی

پرستاری و مامایی

24:00

9:00

ادبیات و زبانهای خارجی

علوم

روانشناسی

دامپزشکی

یک شنبه

 

96/11/15

کلیه مقاطع

ورودی 94

24:00

11:00

فنی

مکاترونیک

الهیات

24:00

13:00

تربیت بدنی و علوم ورزشی

حقوق و علوم سیاسی

مدیریت و حسابداری

کشاورزی و منابع طبیعی

پرستاری و مامایی

24:00

9:00

حقوق و علوم سیاسی

مدیریت و حسابداری

تربیت بدنی و علوم ورزشی

الهیات

دامپزشکی

 

دوشنبه

 

96/11/16

کلیه مقاطع

ورودی 95

24:00

11:00

فنی و مکاترونیک

24:00

13:00

ادبیات و زبانهای خارجی

علوم

روانشناسی

پرستاری و مامایی

کشاورزی و منابع طبیعی

24:00

9:00

حقوق و علوم سیاسی

مدیریت و حسابداری

تربیت بدنی و علوم ورزشی

الهیات

دامپزشکی

سه شنبه

 

96/11/17

کلیه مقاطع

ورودی 96

24:00

11:00

فنی

مکاترونیک

24:00

13:00

ادبیات و زبانهای خارجی

علوم

روانشناسی

پرستاری و مامایی

کشاورزی و منابع طبیعی