زمانبندی ثبت نام با تاخیر

 

دانشجویانی مشمول ثبت نام با تاخیر می باشند که :

1- در واحدگیری اولیه انتخاب واحد نکرده اند.

یا

2- در واحدگیری اولیه  کمتر از 12 واحد ( برای دانشجویان مقطع کارشناسی ) و یا کمتر از 10 واحد ( برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد) انتخاب نموده اند.

 

 تا ساعت

 از ساعت

تاریخ

مقطع

ورودی

24

10

 شنبه 

96/6/25  

کلیه مقاطع تحصیلی

93 و ماقبل

24

10

 یکشنبه 96/6/26

کلیه مقاطع تحصیلی

94

24

10

 دوشنبه 96/6/27

کلیه مقاطع تحصیلی

95