جدول زمانبندی دانشجویان کارشناسی ( بدون آزمون)

جدول زمانبندی ثبت نام پذیرفته شدگان بدون آزمون مقطع کارشناسی واحد کرج

 

تربیت مترجم زبان انگلیسی-علوم سیاسی-زمین شناسی-گیاه پزشکی-روانشناسی-حسابداری-مهندسی کامپیوتر

95/6/23

زبان و ادبیات فارسی-زبان و ادبیات عربی-فقه و مبانی حقوق اسلامی-مهندسی چوب و کاغذ-ریاضیات و کاربردها-علوم دامی-فیزیک-مهندسی مکانیک-علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

95/6/24

زبان و ادبیات انگلیسی-فلسفه و حکمت اسلامی-علوم قرآن و حدیث-مدیریت صنعتی-علوم زیستی ورزش-علوم باغبانی-فیزیک مهندسی-مهندسی برق

95/6/27

علوم انسانی ورزش-مهندسی متالورژی-علوم مهندسی خاک-بهداشت مواد غذایی-شیمی کاربردی-آموزش و پرورش ابتدایی-زراعت و اصلاح نباتات

95/6/28