جدول زمانبندی ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد

زمانبندی ثبت نام پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

( جدول 1  )

موعد ثبت نام : 95/6/27

زمان

ثبت نام

رشته تحصیلی

مکان ثبت نام

روز اول

95/6/27

زیست شناسی علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی  

    زمین شناسی گرایش زمین شناسی مهندسی

ریاضی گرایش آنالیز،  آموزش ریاضی،نانو فیزیک ،شیمی فیزیک ،شیمی تجزیه

دانشکده علوم

فلسفه وحکمت اسلامی، فقه ومبانی حقوق اسلامی

دانشکده الهیات

زبان وادبیات فارسی،زبان وادبیات انگلیسی ، مترجمی زبان عربی

دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

روانشناسی شخصیت،مدیریت آموزشی ،علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش ابتدایی

دانشکده روانشناسی

مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وری،مهندسی معماری،

 مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی برق گرایش سیستم های قدرت

مهندسی برق با 3 گرایش( مخابرات سیستم- شبکه های مخابراتی مخابرات نوری)

مهندسی مکاترونیک گرایش اتوماتیک و کنترل تولید

مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی

دانشکده مکاترونیک

حسابداری ، مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات

دانشکده حسابداری

حقوق خصوصی،علوم سیاسی    

دانشکده حقوق وعلوم سیاسی

رفتار حرکتی - روانشناسی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مهندسی کشاورزی - زراعت ، مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات

مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک

مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی واصلاح گیاهان دارویی وادویه ایی

علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

مهندسی کشاورزی گرایش مدیریت کشاورزی

 علوم دامی گرایش تغذیه دام ، علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام

مهندسی کشاورزی اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

 

 

زمانبندی ثبت نام پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

( جدول 2  )

موعد ثبت نام : 95/6/28

زمان ثبت نام

رشته تحصیلی

مکان ثبت نام

روزدوم

95/6/28

شیمی معدنی ، شیمی آلی ، فیتو شیمی ،فیزیک حالت جامد، فتونیک 

ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات،ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی  

دانشکده علوم

علوم قرآن و حدیث ، ادیان و عرفان  ،عرفان اسلامی

دانشکده الهیات

زبان و ادبیات عرب، آموزش زبان انگلیسی

دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

 علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی آموزشی

 روانشناسی بالینی ،مشاوره گرایش مشاوره مدرسه

دانشکده روانشناسی

  مهندسی صنایع گرایش صنایع، مهندسی عمران  گرایش مهندسی و مدیریت ساخت

دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی مکاترونیک گرایش طراحی رباتهاو سیستم های مکاترونیکی

   مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی ، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار      

مهندسی برق با 2 گرایش ( سامانه های برقی حمل ونقل  -   برنامه ریزی و مدیریت             سیستم های انرژی الکتریکی )          

دانشکده مکاترونیک

مدیریت مالی ،مدیریت اجرایی ، مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد

دانشکده حسابداری

حقوق جزا و جرم شناسی

دانشکده حقوق وعلوم سیاسی

مدیریت ورزشی 

مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی

مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی

دانشکده تربیت بدنی و              علوم ورزشی

مهندسی کشاورزی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصادمنابع طبیعی و محیط زیست

 مهندسی کشاورزی گرایش آبیاری و زهکشی ، مهندسی کشاورزی گرایش مدیریت مزرعه

مهندسی کشاورزی گرایش اکولوژیک (اگرواکولوژی) 

مهندسی کشاورزی گرایش علوم وتکنولوژی بذر ، مهندسی کشاورزی گرایش بیوتکنولوژی کشاورزی

علوم باغبانی ؛ بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانی

علوم باغبانی ؛ فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی

مدیریت منابع خاک پیدایش و رده بندی وارزیابی خاک

مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

 

 

زمانبندی ثبت نام پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

( جدول 3  )

موعد ثبت نام : 95/6/29

زمان ثبت نام

رشته تحصیلی

مکان ثبت نام

روزسوم

95/6/29

علوم و فناوری نانو گرایش نانوشیمی،  شیمی کاربردی

فیزیک اتمی و مولکولی ، ریاضی گرایش ریاضیات مالی،  سنجش از دور زمین شناختی

دانشکده علوم

    مترجمی زبان انگلیسی

دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

روانشناسی عمومی، روانشناسی صنعتی سازمانی  

دانشکده روانشناسی

مهندسی مواد گرایش جوشکاری

دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی برق با 3 گرایش (میدان و موج - الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی - مخابرات امن ورمزگذاری)

 مهندسی مکاترونیک گرایش ارتباطات جنبی انسان ، ماشین و کامپیوتر

دانشکده مکاترونیک

مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات

دانشکده حسابداری

روابط بین الملل

دانشکده حقوق وعلوم سیاسی

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ، بیومکانیک ورزشی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام

علوم دامی گرایش مدیریت دامپروری

مهندسی منابع طبیعی گرایش  صنایع چوب

مهندسی منابع طبیعی گرایش حفاظت و اصلاح چوب

مهندسی کشاورزی علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی واصلاح سبزی ها

مهندسی کشاورزی علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی

مهندسی کشاورزی اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج  9-34418143-026

رشته های کشاورزی: کرج – مهرشهر – بلوار ارم – بلوارآزادی – دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی

تلفن : 26-34183924   و 34183972   و  34183910-026