جدول زمانبندی ثبت نام دانشجویان دکتری تخصصی

  زمان بندی ثبت نام پذیرفته شدگان دوره دکتری تخصصی ph.D 

سال 95 واحد کرج

(جدول 1)

موعد ثبت نام 95/6/28

مکان ثبت نام

رشته تحصیلی

زمان ثبت نام

دانشکده ادبیات وزبان های خارجی

زبان وادبیات فارسی

روز اول

 یکشنبه

95/6/28

 

آموزش زبان انگلیسی

دانشکده روانشناسی

روانشناسی عمومی

مدیریت آموزشی

دانشکده مدیریت وحسابداری

حسابداری

دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

تربیت بدنی وعلوم ورزشی _ مدیریت ورزشی

دانشکده علوم

ریاضی _ جبر

ریاضی_ آنالیز

زیست شناسی _ میکروبیولوژی

شیمی گرایش شیمی آلی

فیزیک

دانشکده مکاترونیک

مهندسی برق_ قدرت

مهندسی کامپیوتر _ سیستم های نرم افزاری

دانشکده فنی ومهندسی

معماری

دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی

مهندسی اقتصاد کشاورزی _سیاست وتوسعه کشاورزی

زراعت

مهندسی اقتصاد کشاورزی _ اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی

مدیریت صنایع چوب و کاغذ

دانشکده الهیات

الهیات و معارف اسلامی _ علوم قرآن وحدیث

دانشکده دامپزشکی

انگل شناسی دامپزشکی

دانشکده حقوق وعلوم سیاسی

حقوق خصوصی

علوم سیاسی _ مسائل ایران

 

محل ثبت نام تمامی رشته ها به غیر از رشته کشاورزی : کرج انتهای رجائی شهر تقاطع بلوار موذن واستقلال دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

تلفن : 9-34418143(026)

رشته های کشاورزی : کرج مهرشهر بلوار ارم بلوار آزادی دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی            

        تلفن : 26-34183924(026)-34183972-

 

( جدول 2)

موعد ثبت نام : 95/6/29

مکان ثبت نام

رشته تحصیلی

زمان ثبت نام

دانشکده ادبیات وزبان های خارجی

زبان وادبیات فارسی­­_ ادبیات عرفانی

روز دوم

دوشنبه

95/6/29

زبان وادبیات انگلیسی

دانشکده روانشناسی

روانشناسی سلامت

دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

مدیریت ورزشی

دانشکده علوم

ریاضی _ هندسه _توپولوژی

ریاضی کاربردی _ تحقیق درعملیات

دانشکده مکاترونیک

مهندسی برق_ الکترونیک

دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی متالورژی ومواد

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

اصلاح نباتات

مهندسی اقتصاد کشاورزی _ بازاریابی محصولات کشاورزی

مهندسی اقتصاد کشاورزی _ اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

فرآورده های چند سازه چوبی

دانشکده الهیات

الهیات و معارف اسلامی _ فلسفه و کلام اسلامی

دانشکده دامپزشکی

جراحی  دامپزشکی

دانشکده حقوق وعلوم سیاسی

حقوق کیفری و جرم شناسی

علوم سیاسی _ اندیشه های سیاسی

محل ثبت نام تمامی رشته ها به غیر از رشته کشاورزی : کرج انتهای رجائی شهر تقاطع بلوار موذن واستقلال دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

تلفن : 9-34418143(026)

رشته های کشاورزی : کرج مهرشهر بلوار ارم بلوار آزادی دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی         

        تلفن : 26-34183924(026)-34183972-34183910

 

( جدول 3 )

موعد ثبت نام : 95/6/31

مکان ثبت نام

رشته تحصیلی

زمان ثبت نام

دانشکده ادبیات وزبان های خارجی

زبان وادبیات عرب

روز سوم

چهارشنبه

95/6/31

دانشکده روانشناسی

مدیریت آموزش عالی

دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

فیزیولوژی ورزشی

دانشکده علوم

ریاضی کاربردی – آنالیز عددی

دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی

اصلاح نژاد دام

تغذیه دام 

مدیریت منابع خاک – فیزیک وحفاظت خاک 

صنایع خمیر وکاغذ 

علوم باغبانی – میوه کاری

دانشکده الهیات

عرفان اسلامی واندیشه های امام خمینی (ره)

دانشکده دامپزشکی

بهداشت وبیماری های پرندگان

دستیاری مامایی وبیماری های تولید مثل دام

دانشکده حقوق وعلوم سیاسی

حقوق بین الملل عمومی  

روابط بین الملل  

محل ثبت نام تمامی رشته ها به غیر از رشته کشاورزی : کرج انتهای رجائی شهر تقاطع بلوار موذن واستقلال دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

تلفن : 9-34418143(026)

رشته های کشاورزی : کرج مهرشهر بلوار ارم بلوار آزادی دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی 

        تلفن : 26-34183924(026)-34183972-34183910