جدول زمانبندی دانشجویان کارشناسی و دکتری حرفه ای با آزمون

جدول زمانبندی ثبت نام پذیرفته شدگان با آزمون کارشناسی و دکترای حرفه ای واحد کرج

مهندسی برق -پرستاری-دکترای حرفه ای دامپزشکی-روانشناسی-حسابداری

شنبه

95/7/3

میکروبیولوژی -مامایی-مهندسی عمران-حقوق

یکشنبه

95/7/4

مهندسی مکانیک –شیمی کاربردی

دوشنبه

95/7/5

مهندسی کامپیوتر -مهندسی فناوری اطلاعات

سه شنبه

95/7/6

مهندسی صنایع-مهندسی شیمی

چهارشنبه

95/7/7