استخدام و تامین هیات علمی


فرم ضمانت نامه وام بانک ملی ویژه اساتید 

 

توضیحات لازم درباه تکمیل  گزارشنامه فعالیت آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی بمنظور ارتقاء مرتبه

 

1-    گزارشنامه پیوست برای استفاده متقاضیان ارتقاء مرتبه بر اساس مفاد آئین نامه ارتقاء تنظیم شده است و در برگیرنده کلیه فعالیتهای عضو اعم از آموزشی ،   پژوهشی ،  خدمات علمی ، اجرائی ، سوابق خدمت دانشگاهی و ماموریت های علمی وی می باشد .

2-    در این گزارشنامه از عناوین کمیته منتخب واحد یا منطقه ( کمیته وابسته ) و کمیسیون تخصصی هیات ممیزه دانشگاه ( کمیته پیوسته ) استفاده شده است .

3-     از آنجا که ارتقاء مرتبه یکی از نتایج فعالیت عضو هیات علمی در انجام وظایف آموزشی ، پژوهشی در طول خدمت دانشگاهی بوده و این امر علاوه بر ارتقاء عضو هیات علمی به یقین ارتقاء سطح علمی دانشگاه ، نیز می باشد ، لذا لازم است در تنظیم این گزارشنامه نهایت دقت بعمل آید و گزارشنامه پس از تایپ همراه با تقاضای کتبی عضو همراه با مدارک لازم به رئیس دانشکده یا معاون آموزشی ارائه شود تا پس از طی مراحل اداری در دستور کار کمیته منتخب واحد یا منطقه قرار گیرد .

4-     مدارک و مستندات ضمیمه پرونده باید به ترتیب شماره ردیف صفحه مربوط در گزارشنامه تنظیم گردد  تا در کمیته منتخب و کمیسیون تخصصی و هیات ممیزه به سهولت به آن مراجعه شود ، رعایت در تنظیم و تکمیل مدارک موجب جلوگیری از مکاتبات غیرضروری و سرعت در بررسی پرونده ها خواهد بود .

5-        مرتبه دانشگاهی و آخرین پایه ، مستند به حکم صادره ، در ستون مربوط جدول شماره 1 می بایست درج گردد .

6-       گزارشنامه باید از نظر امضاءها و امتیازات و مدارک پیوستی مربوط کامل باشد در غیر اینصورت مدارک عودت داده می شود .

 

فایل PDF گزارشنامه فعالیت های آموزشی ، پژوهشی و علمی اجرایی اعضا هیات علمی

فایل Word  گزارشنامه فعالیت های آموزشی ، پژوهشی و علمی اجرایی اعضا هیات علمی

 

ماده 6 _  روسای  واحدهای دانشگاهی مکلفند پرونده های مربوط به تایید صلاحیت علمی متقاضیان استخدام اعم از پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به قطعی و احتساب سابقه خدمت ، ارتقای مرتبه ، و رکود علمی اعضای هیات علمی را پس از بررسی و تایید در کمیته منتخب واحد یا منطقه طبق ضوابط مربوط تکمیل و به منظور قراردادن در دستور جلسه هیات ممیزه ( حسب مورد ) به دبیرخانه هیاتهای ممیزه سازمان مرکزی ارسال نمایند . این پرونده ها پس از بررسی و اعلام نظر کمیسیون تخصصی مربوط ، در هیات ممیزه برای تصمیم گیری نهایی مطرح خواهد شد .

تبصره _ تصمیم گیری  در خصوص ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی و رکـــود علمی صرفا ْ به عهده هیات ممیزه دانشگاه می باشد ، هیات ممیزه می تواند در سایر موارد به کمیسیون های تخصصی تفویض اختیار نماید .

ماده 7- بـــــه منظور رسیدگی و اظهار نظر نسبت به پرونده اعضای هیات علمی در چارچوب وظایف مندرج در ماده 1 کمیسیون های تخصصی هیات ممیزه به شرح زیر تشکیل  می شود .

1-کمیسیون تخصصی گروه علوم انسانی

2- کمیسیون تخصصی گروه فنی و مهندسی

3-کمیسیون تخصصی گروه کشاورزی

4-کمیسیون تخصصی گروه علوم پایه

5-کمیسیون تخصصی گروه هنر و معماری

6-کمیسیون تخصصی گروه پزشکی

7-کمیسیون تخصصی گروه دامپزشکی

ماده 8 _ تعداد اعضای هر کمیسیون تخصصی 5 تن می باشد که توسط هیات ممیزه با رعایت تخصص آنان از میان اعضای هیات علمی دانشگاه انتخاب می شوند .

تبصره _ در هر کمیسیون تخصصی حداقل باید 1 تن از اعضای هیات ممیزه عضویت داشته باشد .

ماده 9- در هر منطقه و واحد واجد شرایط دانشگاهی ، کمیته منتخب مطابق مقررات مربوط ( موضوع صورتجلسه اولین و دومین نشست هیات ممیزه مورخ 28/4/71 و 2/8/71 ) برای بررسی پرونده اعضای هیات علمی تشکیل می شود .

ماده 10- دبیرخانه هیاتهای ممیزه دانشگاه بر حسن اجرای آئین نامه ها و دستورالعملها  در کمیته منتخب واحدهای واجد شرایط و مناطق دانشگاهی نظارت دارد .

این مقررات در 10 ماده و 5 تبصره در تاریخ 20/7/81 به تایید ریاست دانشگاه رسیده و به پیوست آئین نامه جدید ارتقاء جهت اطلاع و اجرای مورد لازم از تاریخ 1/1/82 به واحدها و مناطق دانشگاهی ابلاغ شد .

 

 

ساعات پاسخگویی به مراجعان در دفتر هیات علمی به شرح ذیل تعیین گردید:

صبح ها : ساعت 11:30- 9:00

بعد از ظهر : ساعت 13:00 الی 14:30

 

 

بخشنامه

 

از  سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

حوزه معاونت آموزشی ( دبیرخانه هیاتهای ممیزه )

 

به کلیه دبیرخانه های شورای مناطق 10 گانه دانشگاه و واحدهای دانشگاهی تهران شمال ، تهران مرکزی ، تهران جنوب ، علوم و تحقیقات ، شهر ری ، کرج ، رودهن و رشت

 

سلام علکیم

یک نخسه از آئین نامه جدید ارتقاء با اضافات و تغییرات ضورری که در تاریخ 27/5/81 به تصویب هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی رسیده و مورد تائید و تصویب ریاست محترم دانشگاه نیز قرار گرفته است جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد و یادآور می شود :

1-       اجرای آئین نامه از ابتدای سال 1382 خواهد بود .

2-       پرونده هائی که تا تاریخ تصویب آن ( 27/5/81 ) به هیات ممیزه و کمیته های تخصصی رسیده طبق آئین نامه قبلی ادامه رسیدگی خواهد شد .

بنابراین شایسته است از طرح پرونده های جدید در کمیته منتخب و ارسال آنها به سازمان مرکزی فعلاْ خود داری گردد .

ضمناْ لازم است دبیرخانه شورای منطقه مراتب را به انضمام یک نسخه از آئین نامه پیوست جهت اطلاع کلیه اعضاء هیات علمی به واحدهای دانشگاهی ذیربط ارسال دارد .

اعلام وصول بخشنامه به دبیرخانه هیاتهای ممیزه سازمان مرکز الزامیست .

 

دکتر حسین صادقی شجاع

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

 

آئین نامه ارتقا ی مرتبه اعضای هیات علمی

 

 

new.jpg  فایل PDF  آئین نامه ارتقای مرتبه  اعضای هیات  علمیpdf.jpg

 

فایل Word  جداول  ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی  word.jpg

 

 

 

 

آئین نامه شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در سمینارهای علمی خارج از کشور

 

شماره : 137858/1

تاریخ : 13/9/86

 

بسمه تعالی

 

 

 

ریاست محترم داشنکده

با سلام

 

             احتراماً پیرو بخشنامه شماره 125071/1 مورخ 22/8/86 به در زیر بخشنامه شماره 230674/30 مورخ 10/8/86 سازمان مرکزی متضمن آئین نامه کارگزینی اعضای هیات علمی ایفاد می‌گردد.

با توجه به دستورالعمل سازمان مرکزی کلیه ساعات موظف و حداکثر سقف ساعت تدریس رئیس‌، معاون‌، مدیران گروههای آموزشی و اعضای محترم هیات علمی مندرج در بخشنامه شماره 125071/1 مورخ 22/8/86 صادره از حوزه معاونت آموزشی ملغی و کلیه ساعات بر اساس دستورالعمل سازمان مرکزی  که از تاریخ 1/11/86 لازم الاجراست‌، تعیین می‌گردد.

خواهشمند است ضمن مطالعه دقیق بخشنامه مذکور‌، مفاد آن را در برنامه ریزی نیمسال دوم 87-86 مد نظر قرار داده و یک نسخه از آن را جهت اطلاع و رویت اعضای محترم هیات علمی در اتاق اساتید الصاق نمایند.

 

دکتر علی محمودی

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

 

 

تاریخ : 10/8/86

شماره : 230674/30

 

بسمه تعالی

 

 

بخشنامه

به کلیه مناطق‌، واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزشی

 

    نظر به اینکه در مقاطع مختلف زمانی‌، بخشنامه‌های متعددی پیرامون مسائل کارگزینی اعضای هیات علمی صادر شده که با مرور زمان نیازمند اصلاح و بازنگری بود لذا دفتر استخدام هیات علمی دانشگاه ماموریت یافت تا با مطالعه سوابق‌‌، نسبت به سامان دهی بخشنامه‌های پراکنده که بعضاً اجرای آن کم رنگ شده بود اقدام به جمع‌آوری و تکمیل و تدوین یک مجموعه مقررات به صورت یکپارچه از بخشنامه‌های صادره گذشته نماید تا اجرای آن توسط مسئولین ذیربط به طور یکسان و هماهنگ انجام گیرد.

اینک آئین نامه پیوست حاوی نکات کارگزینی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی می‌باشد جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

 

 

دکتر عبدالله جاسبی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

 

 

آئین نامه کارگزینی اعضای هیات علمی

 

فصل اول

 

ساعات موظفی ( تدریس و غیر تدریس ) هفتگی اعضای هیات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

الف - ساعات موظفی تدریس مسئولان اجرایی دانشگاه :

ماده 1 ) ساعات موظفی تدریس روساء و معاونین واحدهای دانشگاهی

 

( جدول شماره 1 )

 

ردیف درجه واحد دانشگاهی ساعات موظفی رئیس ( تمام وقت ) ساعات موظفی معاونین (تمام وقت )
1 واحد جامع 7 ساعت 8 ساعت
2 واحد بسیار بزرگ 8 ساعت 9 ساعت
3 واحد بزرگ 9 ساعت 10 ساعت
4 واحد متوسط 10 ساعت 11 ساعت
5 واحد کوچک و مراکز 11 ساعت 12 ساعت
 

 

  • تبصره : در صورتی که رئیس واحد دانشگاهی ، نیمه وقت باشد میزان ساعات موظفی تدریس وی 4 ساعت کمتر از ساعات یاد شده خواهد بود.

ماده 2 ) چنانچه اعضای هیات علمی در واحد پست اجرایی داشته باشند ( به استثناء روسا و معاونین ) ساعات موظفی تدریس آنها با توجه به درجه واحد دانشگاهی به شرح ذیل است:

 

( جدول شماره 2 )

 

ردیف درجه واحد دانشگاهی ساعات
1 واحد جامع 10
2 واحد بسیار بزرگ 11
3 واحد بزرگ 12
4 واحد متوسط 13
5 واحد کوچک و مراکز 14
 

 

  • تبصره 1 : بطور کلی ساعات موظفی تدریس اعضای هیات علمی که دارای پست اجرایی می‌باشند می‌بایست بعد از ساعات اداری باشد.

  • تبصره 2 : کلیه پستهای سازمانی که از طرف دفتر تشکیلات و روشها تعیین و ابلاغ می‌گردد پست اجرایی محسوب می‌شود.

  • تبصره 3 : رئیس‌، معاونین و مدیران اجرایی دیگر فقط باید ساعات موظفی تدریس خود را تکمیل نمایند و مجاز به انجام حق‌التدریس نمی‌باشند.

ماده 3 ) ساعات موظفی تدریس مدیران گروه نیز به میزان ذکر شده در جدول شماره ( 2 ) می‌باشد. ( حداکثر سقف ساعات تدریس 17 ساعت می‌باشد )

به طور مثال مدیر گروهی که در واحد متوسط 13 موظفی تدریس دارد‌، علاوه بر آن فقط 4 ساعت می‌تواند تدریس داشته باشد که به صورت حق‌التدریس محسوب می‌شود.

ماده 4 ) ساعات موظفی تدریس روسای مناطق همانند روسای واحدهای جامع 7 ساعت است.

ماده 5 ) ساعات موظفی تدریس دبیران مناطق 8 ساعت می‌باشد.

ماده 6 ) ساعات موظفی تدریس مدیران کل سازمان مرکزی 8 ساعت در هفته تعیین می‌گردد.

 

ب - ساعات موظفی تدریس اعضای هیات علمی که فاقد پست اجرایی هستند

 

 

ماده 7 ) ساعات موظفی تدریس و غیر تدریس اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی که فاقد پست اجرایی می‌باشند به شرح جدول 3 می‌باشد.

 

جدول ساعات موظفی تدریس و غیر تدریس افرادی که در دانشگاه آزاد اسلامی فقط به صورت تمام وقت و یا نیمه‌وقت همکاری می‌نمایند.

 

 

( جدول شماره 3 )

 

نحوه همکاری اساتید

ساعات تدریس موظف بر حسب مرتبه علمی

ساعات غیر تدریس بر حسب مرتبه علمی

مجموع ساعات تدریس و غیر تدریس

مربی آموزشیار مربی استادیار دانشیار استاد مربی آموزشیار مربی استادیار دانشیار استاد 32
تمام وقت 16 16 15 14 12 16 16 17 18 20
نیمه وقت - 12 10 9 8 - 4 6 7 8 16
 

 

مثال : مربی که در واحد دانشگاهی آباده به صورت تمام وقت تدریس می‌نماید فقط 16 ساعت تدریس موظف خواهد داشت و دانشیاری که در واحد تهران جنوب به صورت نیمه وقت تدریس می‌نماید فقط 9 ساعت تدریس موظف خواهد داشت.

حداکثر ساعات تدریس اضافه بر ساعات جدول شماره ( 3 ) ( اضافه تدریس ) به صورت حق‌التدریس محاسبه می‌شود که به شرح جدول ( شماره 4 ) می‌باشد.

 

سقف تدریس

( جدول شماره 4 )

 

مرتبه علمی مربی استادیار دانشیار استاد
نوع همکاری
تمام وقت 7 8 9 11
نیمه وقت 4 6 7 8
 

 

  • تبصره 1 : با توجه به جداول شماره 3 و 4 سقف تدریس بدون در نظر گرفتن مرتبه علمی برای اعضای هیات علمی تمام وقت 23 ساعت و اعضای هیات علمی نیمه وقت 16 در هفته می‌باشد.

مثال : تدریس موظف عضو هیات علمی با مرتبه علمی استادیار که به صورت تمام وقت در واحد تهران شمال تدریس می‌نماید 15 ساعت در هفته می‌باشد این فرد فقط 8 ساعت دیگر می‌تواند علاوه بر آن تدریس نماید که در مجموع 23 ساعت می‌شود. ( این 8 ساعت تدریس به صورت حق‌التدریس محاسبه می‌شود )

  • تبصره 2 : هیچ عضو هیات علمی ( تمام وقت یا نیمه وقت ) مجاز به تدریس بیش از 8 ساعت در طول یک روز نمی‌باشد.

  • تبصره 3 : واحدهای دانشگاهی مجاز به برقراری کلاس در روزهای جمعه نمی‌باشند. در موارد استثناء کسب مجوز موردی از رئیس منطقه الزامی است ضمناً تصویری از مجوز صادره باید به دفتر استخدام هیات علمی سازمان مرکزی ارسال شود.

فصل دوم

 

فوق‌العاده حق مرتبه علمی

 

 

ماده 8 ) فوق‌العاده حق مرتبه علمی بر حسب نحوه همکاری و مرتبه علمی و میزان ساعات تدریس به شرح جداول ذیل پرداخت می‌گردد:

الف : اعضای هیات علمی تمام وقت با 10 ساعت تدریس :

 

( جدول شماره 5 )

 

مرتبه  مبلغ حق مرتبه هیات علمی
مربی 300.000 ریال
استادیار 1.000.000 ریال
دانشیار 1.000.000 ریال
استاد 1.000.000 ریال
 

 

 

ب : اعضای هیات علمی تمام وقت با ساعات کامل تدریس :

 

( جدول شماره 6 )

 

 

مرتبه ساعات تدریس مبلغ حق مرتبه هیات علمی
مربی آموزشیار 16 800.000 ریال
مربی 16 کمتر از 10 سال سابقه 3.100.000 ریال
بین 10 تا 20 سال سابقه 3.165.000 ریال
بیش از 20 سال سابقه 3.300.000 ریال
استادیار 15 5.000.000 ریال
دانشیار 14 5.500.000 ریال
استاد 12 6.000.000 ریا ل
 

 

 

 

ج : اعضای هیات علمی نیمه وقت با 8 ساعت تدریس :

 

( جدول شماره 7 )

 

مرتبه  مبلغ حق مرتبه هیات علمی
مربی -
استادیار 600.000 ریال
دانشیار 600.000 ریال
 

 

 

د : اعضای هیات علمی نیمه وقت با ساعات کامل تدریس :

 

( جدول شماره 8 )

 

 

مرتبه ساعات تدریس مبلغ حق مرتبه هیات علمی
مربی 12
900.000 ریال
استادیار 10 2.600.000 ریال
دانشیار 9 2.850.000 ریال
استاد 8 3.100.000 ریال
 

 

  • تبصره 1 : به بورسیه‌های دکتری به ازای 8 ساعت و 12 ساعت تدریس به ترتیب 1.300.000 ریال و 2.100.000 ریال به عنوان حق مرتبه علمی پرداخت می‌شود.

  • تبصره 2 : به افراد با شرایط خاص ( مرخصی زایمان و .... ) که در اواسط ترم و یا زمانی که امکان برنامه‌ریزی ساعات تدریس وجود ندارد ، مشغول به کار می‌شوند‌، نمی‌توان حق مرتبه علمی پرداخت نمود. برای اینگونه افراد حکم حقوقی به شرط حضور مستمر در واحد و انجام فعالیت‌های پژوهشی بدون در نظر گرفتن حق مرتبه علمی صادر می‌شود و تا شروع ترم بعد به شرط تکمیل نمودن ساعات موظفی حق مرتبه علمی به صورت کامل پرداخت خواهد شد.

فصل سوم

 

ایاب و ذهاب

 

 

ماده 9 ) مبلغ پرداختی بابت ایاب و ذهاب اعضای هیات علمی تمام وقت 280.000 ریال و برای اعضای هیات علمی نیمه وقت 140.000 ریال می‌باشد.

ماده 10 ) پرداخت هزینه ایاب و ذهاب به آن دسته از اعضای هیات علمی تمام وقت و نیمه وق