رشته های تحصیلی واحد کرج

رشته های کاردانی پیوسته

 محل تشکیل کلاسها در نظرآباد می باشد.

علمی کاربردی حسابداری

1

الکترونیک –  الکترونیک عمومی

2

ساختمان –  کارهای عمومی ساختمان

3

تاسیسات تبرید

4

تاسیسات تهویه مطبوع

5

متالورژی

6

کامپیوتر –  نرم افزارکامپیوتر

7

صنایع چوب و کاغذ سازه های چوبی

8

 

رشته های کاردانی نا پیوسته

 محل تشکیل کلاسها در نظرآباد می باشد.

تربیت معلم  زبان و ادبیات فارسی

1

تربیت معلم آموزش زبان انگلیسی

2

تربیت معلم آموزش و پرورش ابتدایی

3

تربیت معلم آموزش علوم تجربی

4

 

رشته های کارشناسی نا پیوسته

محل تشکیل کلاسها در مرکز نظرآباد می باشد.

 

آموزش دینی وعربی

1

تربیت دبیر تربیت بدنی  و علوم ورزشی

2

آموزش ریاضی

3

آموزش علوم تجربی

4

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

5

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

6

مهندسی تولیدات گیاهی

7

مهندسی تولیدات دامی

8

تربیت معلم زبان و ادبیات فارسی

9

علمی کاربردی حسابداری

10

 چوب شناسی و صنایع چوب

11

 

 

رشته های کارشناسی نا پیوسته

 محل تشکیل کلاسها واحد کرج می باشد.

 

علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

1

آموزش و پرورش ابتدایی

2

 

رشته های کارشناسی تمام وقت

زبان و ادبیات فارسی

1

زبان و ادبیات عربی

2

زبان و ادبیات انگلیسی

3

تربیت مترجم زبان انگلیسی

4

الهیات و معارف اسلامی –   فقه و مبانی حقوق اسلامی

5

فلسفه و حکمت اسلامی

6

علوم قرآن و حدیث

7

علوم سیاسی

8

مدیریت صنعتی

9

علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش

10

علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش

11

ریاضیات و کاربردها

12

فیزیک

13

زمین شناسی

14

مهندسی مواد و متالورژی –  مهندسی متالورژی

15

علوم دامی

16

علوم باغبانی

17

علوم و مهندسی خاک

18

زراعت و اصلاح نباتات

19

گیاه پزشکی

20

مهندسی چوب و کاغذ

21

مهندسی برق

22

مهندسی صنایع

23

مهندسی عمران

24

مهندسی مکانیک

25

مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

26

مهندسی کامپیوتر -  فناوری اطلاعات

27

*فیزیک مهندسی

28

*بهداشت مواد غذایی

29

پرستاری

30

مامایی

31

شیمی –  کاربردی

32

زیست شناسی سلولی و مولکولی–  میکروبیولوژی

33

*مهندسی شیمی

34

روانشناسی

35

حقوق

36

حسابداری

37

(((((((         دامپزشکی – دکترای حرفه ای     )))))))

38

*رشته جدید

 

رشته های کارشناسی پاره وقت

تربیت مترجم زبان انگلیسی

1

علوم سیاسی

2

مدیریت صنعتی

3

حسابداری

4

علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش

5

علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش

6

شیمی  - کاربردی

7

مهندسی موادو متالورژی – متالورژی صنعتی

8

مهندسی چوب وکاغذ

9

مهندسی برق

10

مهندسی صنایع

11

مهندسی عمران

12

مهندسی مکانیک

13

مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

14

زیست شناسی سلولی و مولکولی - میکروبیولوژی

15

روانشناسی

16

حقوق

17

 

رشته های کارشناسی ارشد

زبان و ادبیات فارسی

1

مترجمی زبان عربی

2

زبان و ادبیات عرب

3

زبان و ادبیات انگلیسی

4

آموزش زبان انگلیسی

5

*مترجمی زبان انگلیسی

6

الهیات و معارف اسلامی – ادیان و عرفان

7

الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث

8

الهیات و معارف اسلامی– فقه و مبانی حقوق اسلامی

9

فلسفه وحکمت اسلامی

10

عرفان اسلامی

11

علوم تربیتی – برنامه ریزی آموزشی

12

*علوم تربیتی – آموزش و پرورش ابتدایی

13

روانشناسی بالینی

14

روانشناسی شخصیت

15

روانشناسی عمومی

16

مدیریت آموزشی

17

*روانشناسی صنعتی –  سازمانی

18

*مشاوره –  مشاوره مدرسه

19

حقوق جزا و جرم شناسی

20

حقوق خصوصی

21

روابط بین الملل

22

علوم سیاسی

23

حسابداری

24

مدیریت اجرایی

25

مدیریت صنعتی – تولید و عملیات

26

*مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات

27

*مدیریت صنعتی – مدیریت عملکرد

28

بیومکانیک ورزشی

29

روانشناسی ورزشی

30

فیزیولوژی ورزشی

31

رفتار حرکتی

32

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

33

مدیریت ورزشی

34

*مدیریت ورزشی –مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی

35

*مدیریت ورزشی – مدیریت اوقات فراغت ورزشهای تفریحی

36

*آموزش ریاضی

37

ریاضی کاربردی –  تحقیق در عملیات

38

ریاضی کاربردی – آنالیز عددی

39

*ریاضی – ریاضیات مالی

40

*ریاضی - آنالیز

41

فیزیک – اتمی و مولکولی

42

فیزیک حالت جامد

43

شیمی – شیمی کاربردی

44

شیمی – شیمی تجزیه

45

شیمی – شیمی معدنی

46

شیمی – شیمی آلی

47

زمین شناسی – زمین شناسی مهندسی

48

*سنجش از دور زمین شناختی

49

زیست شناسی – علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی

50

*شیمی – شیمی فیزیک

51

*علوم و فناوری نانو –  نانوشیمی

52

*فتونیک

53

*فیتوشیمی

54

*نانو فیزیک

55

علوم باغبانی گرایش بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانی

56

مهندسی کشاورزی – علوم و تکنولوژی بذر

57

علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی و ادویه ای

58

علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

59

علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها

60

علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی

61

علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی

62

  مدیریت کشاورزی –  مدیریت کشاورزی

63

*  مدیریت کشاورزی –  مدیریت  مزرعه

64

*مهندسی کشاورزی – اقتصاد کشاورزی – اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

65

*مهندسی کشاورزی – اقتصاد کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزی

66

*مهندسی کشاورزی – اقتصاد کشاورزی – بازاریابی محصولات کشاورزی

67

مهندسی کشاورزی –  اصلاح نباتات

68

مهندسی کشاورزی - زراعت

69

مهندسی کشاورزی – آبیاری و زهکشی

70

علوم دامی گرایش تغذیه دام

71

علوم دامی گرایش اصلاح نژاددام

72

علوم دامی گرایش مدیریت دامپروری

73

مهندسی کشاورزی – اکولوژیک ( اگرواکولوژی )

74

مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری  خاک  -  شیمی و حاصلخیزی خاک

75

مدیریت منابع خاک   -  پیدایش ، رده بندی و ارزیابی خاک

76

مدیریت منابع خاک - فیزیک و حفاظت خاک

77

مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک -  بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

78

علوم دامی – فیزیولوژی دام

79

مهندسی منابع طبیعی – صنایع چوب

80

مهندسی منابع طبیعی – حفاظت و اصلاح چوب

81

*مهندسی کشاورزی – بیوتکنولوژی کشاورزی

82

*مهندسی برق –  سیستم های قدرت

83

*مهندسی برق –  مخابرات نوری

84

*مهندسی برق – شبکه های مخابراتی

85

*مهندسی برق مخابرات امن و رمزنگاری

86

*مهندسی برق میدان و موج

87

*مهندسی برق سامانه های برقی حمل و نقل

88

*مهندسی برق برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی

89

*مهندسی برق الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

90

*مهندسی برق مخابرات سیستم

91

مهندسی کامپیوتر – نرم افزار

92

*مهندسی مکاترونیک – اتوماتیک و کنترل تولید

93

*مهندسی مکاترونیک – طراحی رباتها و سیستم های مکاترونیکی

94

*مهندسی مکاترونیک – ارتباطات جنبی انسان ، ماشین و کامپیوتر

95

مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی

96

*مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

97

مهندسی صنایع – مدیریت سیستم و بهره وری

98

مهندسی صنایع – مهندسی صنایع

99

مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت

100

مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

101

*مهندسی مواد – جوشکاری

102

مهندسی معماری

103

*رشته جدید

رشته های دکتری تخصصی

[[زبان وادبیات فارسی

1

*زبان وادبیات فارسی – ادبیات عرفانی

2

آموزش زبان انگلیسی

3

*زبان و ادبیات انگلیسی

4

*زبان و ادبیات عرب

5

روانشناسی عمومی

6

روانشناسی سلامت

7

مدیریت آموزشی

8

*مدیریت آموزش عالی

9

حسابداری

10

تربیت بدنی وعلوم ورزشی – مدیریت ورزشی

11

*مدیریت ورزشی

12

*فیزیولوژی ورزشی

13

ریاضی – جبر

14

ریاضی – آنالیز

15

ریاضی – هندسه –  توپولوژی

16

ریاضی کاربردی – آنالیز عددی

17

ریاضی کاربردی –  تحقیق در عملیات

18

زیست شناسی – میکروبیولوژی

19

شیمی گرایش شیمی آلی

20

*فیزیک

21

مهندسی برق – قدرت

22

*مهندسی برق – الکترونیک

23

مهندسی کامپیوتر – سیستم های نرم افزاری

24

*مهندسی متالورژی و مواد

25

معماری

26

زراعت

27

*اصلاح نباتات

28

*اصلاح نژاد دام

29

*تغذیه دام

30

*مهندسی اقتصاد کشاورزی –  سیاست و توسعه کشاورزی

31

*مهندسی اقتصاد کشاورزی- اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی

32

*مهندسی اقتصاد کشاورزی –  بازاریابی محصولات کشاورزی

33

*مهندسی اقتصاد کشاورزی –  اقتصاد منابع طبیعی  و محیط زیست

34

*مدیریت منابع خاک – فیزیک و حفاظت خاک

35

*علوم باغبانی –  میوه کاری

36

*مدیریت صنایع چوب و کاغذ

37

*فرآورده های چند سازه چوبی

38

*صنایع خمیر و کاغذ

39

*الهیات و معارف اسلامی – علوم و قرآن و حدیث

40

*الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و کلام اسلامی

41

*عرفان اسلامی و اندیشه های امام خمینی (ره)

42

*انگل شناسی دامپزشکی

43

*جراحی دامپزشکی

44

* بهداشت و بیماری های  پرندگان

45

*دستیاری مامایی و بیماری های تولید مثل دام

46

حقوق خصوصی

47

حقوق کیفری و جرم شناسی

48

*حقوق بین الملل عمومی

49

*روابط بین الملل

50

*علوم سیاسی – اندیشه های سیاسی

51

علوم سیاسی – مسائل ایران

52

*رشته جدید