رشته های تحصیلی واحد کرج

 

رشته های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و دکتری حرفه ای (بر اساس دانشکده):

1

زبان وادبیات فارسی

ادبیات و زبانهای خارجی

2

مترجمی زبان انگلیسی

3

زبان و ادبیات عربی 

4

زبان و ادبیات انگلیسی

5

زبان شناسی

6

مترجمی زبان عربی

7

روانشناسی

روانشناسی

8

مشاوره

9

علوم تربیتی

10

آموزش و پرورش ابتدایی(کارشناسی ناپیوسته)

11

آموزش و پرورش ابتدایی(کاردانی ناپیوسته)

12

حسابداری

مدیریت وحسابداری

13

مدیریت صنعتی

14

مدیریت بازرگانی

15

مدیریت دولتی

16

 مدیریت کسب و کارهای کوچک

17

مدیریت مالی

18

حسابداری(کارشناسی ناپیوسته)

19

علوم ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

20

ریاضیات و کاربردها

علوم

21

زمین شناسی

22

میکروبیولوژی

23

شیمی کاربردی

24

فیزیک

25

فیزیک مهندسی

26

مهندسی شیمی

27

مهندسی نفت

28

علوم قرآن و حدیث

الهیات

29

فلسفه و حکمت اسلامی

30

فقه و مبانی حقوق اسلامی

31

مهندسی برق

مکاترونیک

32

مهندسی کامپیوتر

33

مهندسی مکانیک

34

مهندسی ورزش

35

مهندسی مواد و متالورژی

فنی ومهندسی

36

مهندسی صنایع

37

مهندسی عمران

38

مهندسی نقشه برداری

39

علوم دامی

کشاورزی و منابع طبیعی

40

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

41

مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی

42

علوم و مهندسی باغبانی

43

علوم و مهندسی خاک

44

گیاه پزشکی

45

بهداشت مواد غذایی

دامپزشکی

46

علوم آزمایشگاهی دامپزشکی(ناپیوسته)

47

دامپزشکی(دکتری حرفه ای)

48

حقوق

حقوق وعلوم سیاسی

49

علوم سیاسی

50

علوم قضایی

51

پرستاری

پرستاری و مامایی

52

مامایی

 

رشته های کارشناسی ارشد (بر اساس دانشکده):

1

زیست شناسی جانوری- سلولی و تکوینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشکده علوم

2

میکروبیولوژی- میکروب های بیماری زا

3

میکروبیولوژی- صنعتی

4

علوم زمین سنجش از دور زمین شناختی

5

علوم زمین زمین شناسی مهندسی

6

ریاضی کاربردی- ریاضی مالی

7

ریاضی کاربردی- آنالیز عددی

8

ریاضی کاربردی- بهینه سازی

9

ریاضی محض- آنالیز

10

نانوشیمی

11

شیمی شیمی کاربردی

12

شیمی- شیمی معدنی

13

شیمی- شیمی فیزیک

14

شیمی- شیمی آلی

15

شیمی شیمی تجزیه

16

فیتوشیمی

17

نانو فیزیک

18

فیزیک- ماده چگال

19

فیزیک- فیزیک پلاسما

20

الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن و حدیث

 

 

دانشکده الهیات

21

الهیات و معارف اسلامی- فقه و مبانی حقوق اسلامی

22

الهیات و معارف اسلامی ادیان و عرفان

23

عرفان اسلامی

24

فلسفه و کلام اسلامی

25

مترجمی زبان انگلیسی

 

 

 

دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی

26

آموزش زبان انگلیسی

27

زبان و ادبیات انگلیسی

28

زبان و ادبیات فارسی

29

زبان و ادبیات عرب

30

مترجمی زبان عربی

31

حقوق خصوصی

 

 

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

32

حقوق جزا و جرم شناسی

33

حقوق بین الملل

34

علوم سیاسی

35

روابط بین الملل

36

روانشناسی شخصیت

 

 

 

 

دانشکده روان شناسی

 

 

 

37

روانشناسی بالینی

38

روانشناسی عمومی

39

روانشناسی صنعتی سازمانی

40

برنامه ریزی درسی

41

مدیریت آموزشی

42

مشاوره- مشاوره مدرسه

43

علوم تربیتی- آموزش و پرورش ابتدایی

44

حسابداری

 

 

دانشکده حسابداری

 

 

45

مدیریت صنعتی- تولید و عملیات

46

مدیریت صنعتی- مدیریت عملکرد

47

مدیریت صنعتی- تحقیق در عملیات

48

مدیریت کسب و کار- استراتژی

49

مدیریت کسب و کار- بازاریابی

50

مدیریت مالی

51

مدیریت ورزشی- مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی

 

 

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

52

مدیریت ورزشی- مدیریت اوقات فراغت ورزشهای تفریحی

53

مدیریت ورزشی- مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی

54

مدیریت ورزشی- مدیریت رسانه های ورزشی

55

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی- حرکات اصلاحی

56

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی- امدادگر ورزشی

57

فیزیولوژی ورزشی- فیزیولوژی ورزشی کاربردی

58

فیزیولوژی ورزشی- تغذیه ورزش

59

بیومکانیک ورزشی

60

مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

 

 

 

 

دانشکده مکاترونیک

 

 

61

مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی

62

مهندسی مکاترونیک

63

مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

64

مهندسی برق- الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

65

مهندسی برق- برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی

66

مهندسی برق- سیستم های قدرت

67

مهندسی برق- مخابرات سیستم

68

مهندسی برق- شبکه های مخابراتی

69

مهندسی برق- سامانه های برقی حمل و نقل

70

مهندسی صنایع لجستیک و زنجیره تامین

 

 

 

 

دانشکده فنی و مهندسی

 

 

71

مهندسی صنایع کیفیت و بهره وری

72

مهندسی صنایع- بهینه سازی سیستم ها

73

مهندسی صنایع- سیستم های مالی

74

مهندسی مواد- جوشکاری

75

مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

76

مهندسی عمران- مدیریت ساخت

77

مهندسی معماری

78

علوم دامی- تغذیه دام

 

 

 

 

 

 

 

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

 

 

 

 

 

79

علوم دامی ژنتیک و اصلاح دام و طیور

80

مهندسی اقتصاد کشاورزی- بازاریابی محصولات کشاورزی

81

اقتصاد کشاورزی- سیاست و توسعه کشاورزی

82

اقتصاد کشاورزی- اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

83

علوم و مهندسی باغبانی- تولید محصولات گلخانه ای

84

علوم و مهندسی باغبانی- گیاهان دارویی

85

علوم و مهندسی باغبانی- درختان میوه

86

علوم و مهندسی باغبانی- سبزی ها

87

علوم و مهندسی باغبانی- گیاهان زینتی

88

علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشی

89

بیوتکنولوژی کشاورزی

90

ژنتیک و به نژادی گیاهی

91

مدیریت کشاورزی

92

اگروتکنولوژی

93

اگروتکنولوژی- فیزیولوژی گیاهان زراعی

94

اگروتکنولوژی- علوم و تکنولوژی بذر

95

مدیریت منابع خاک- فیزیک و حفاظت خاک

96

مدیریت منابع خاک- منابع خاک و ارزیابی اراضی

97

مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولوزی-حفاظت و اصلاح

98

مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولوزی- صنایع سلولزی

99

مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک- شیمی و حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه 

100

مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک- بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک 

 

رشته های دکتری تخصصی ph.D (بر اساس دانشکده):

1

زبان وادبیات فارسی

ادبیات و زبانهای خارجی

2

زبان وادبیات فارسی- ادبیات عرفانی

3

زبان وادبیات عرب 

4

زبان وادبیات انگلیسی

5

آموزش زبان انگلیسی

6

روانشناسی عمومی

روانشناسی

7

روانشناسی سلامت

8

مدیریت آموزشی

9

مدیریت آموزش عالی

10

حسابداری

مدیریت و حسابداری

11

مدیریت صنعتی مالی

12

مالی مهندس مالی

13

مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی درسازمان ها ورویدادهای ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

14

مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی و رسانه ها درورزش

15

فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ورزشی عصبی عضلانی

16

ریاضی کاربردی تحقیق درعملیات

علوم

17

ریاضی کاربردی آنالیز عددی

18

ریاضی هندسه توپولوژی

19

ریاضی آنالیز

20

ریاضی جبر

21

میکروبیولوژی

22

شیمی گرایش شیمی آلی

23

فیزیک

24

الهیات ومعارف اسلامی علوم قرآن وحدیث

الهیات

25

الهیات ومعارف اسلامی فلسفه وکلام اسلامی

26

عرفان اسلامی و اندیشه های امام خمینی (ره)

 

27

مهندسی برق قدرت

مکاترونیک

28

مهندسی کامپیوتر- سیستم های نرم افزاری

29

مهندسی متالورژی ومواد 

فنی و مهندسی

30

معماری  

31

زراعت  

کشاورزی و منابع طبیعی

32

ژنتیک و به نژادی گیاهی 

33

اصلاح نژاد دام

34

تغذیه دام 

35

مهندسی اقتصاد کشاورزی سیاست وتوسعه کشاورزی

36

مهندسی اقتصاد کشاورزی بازاریابی محصولات کشاورزی

37

مهندسی اقتصاد کشاورزی اقتصاد منابع طبیعی ومحیط زیست  

38

مدیریت منابع خاک 

39

علوم ومهندسی باغبانی فیزیولوژی تولید وپس از برداشت      گیاهان باغبانی  

40

فرآورده های چند سازه چوب

41

صنایع خمیر و کاغذ

42

انگل شناسی دامپزشکی  

دامپزشکی

43

جراحی دامپزشکی (دستیاری)

44

بهداشت وبیماری های پرندگان  

45

مامایی وبیماری های تولید مثل دام (دستیاری)

46

حقوق خصوصی 

حقوق و علوم سیاسی

47

حقوق کیفری وجرم شناسی

48

حقوق بین الملل عمومی 

49

روابط بین الملل

50

علوم سیاسی اندیشه های سیاسی 

51

علوم سیاسی مسائل ایران