رشته های تحصیلی واحد کرج

 

 رشته های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و دکتری حرفه ای و کاردانی ناپیوسته  واحد کرج(بر اساس دانشکده):

1

زبان وادبیات فارسی

ادبیات و زبانهای خارجی

2

مترجمی زبان انگلیسی

3

زبان و ادبیات عربی 

4

زبان و ادبیات انگلیسی

5

زبان و زبان شناسی

6

مترجمی زبان عربی

7

روان شناسی

روانشناسی

8

مشاوره

9

علوم تربیتی

10

آموزش و پرورش ابتدایی(کارشناسی ناپیوسته)

11

آموزش و پرورش ابتدایی(کاردانی ناپیوسته)

12

حسابداری

مدیریت وحسابداری

13

مدیریت صنعتی

14

مدیریت بازرگانی

15

مدیریت مالی

16

حسابداری(کارشناسی ناپیوسته) محل تشکیل کلاس آموزشکده سما می باشد

17

مدیریت صنعتی(کارشناسی ناپیوسته)

18

علوم ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

19

ریاضیات و کاربردها

علوم

20

زمین شناسی

21

میکروبیولوژی

22

شیمی کاربردی

23

فیزیک

24

فیزیک مهندسی

25

مهندسی شیمی

26

مهندسی نفت

27

مهندسی پلیمر

28

علوم قرآن و حدیث

الهیات

29

فلسفه و حکمت اسلامی

30

فقه و مبانی حقوق اسلامی

31

مهندسی برق

مکاترونیک

32

مهندسی کامپیوتر

33

مهندسی مکانیک

34

مهندسی فناوری آسانسور و بالابرها(کارشناسی ناپیوسته)

35

مهندسی مواد و متالورژی

فنی ومهندسی

36

مهندسی صنایع

37

مهندسی عمران

38

مهندسی نقشه برداری

39

مهندسی حرفه ای ایمنی صنعتی (کارشناسی ناپیوسته)

40

مهندسی حرفه ای معماری(کارشناسی ناپیوسته)

41

مهندسی اجرایی عمران(کارشناسی ناپیوسته)

42

مهندسی معماری

43

مهندسی شهرسازی

44

علوم دامی

کشاورزی و منابع طبیعی

45

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

46

مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی

47

علوم و مهندسی باغبانی

48

علوم و مهندسی خاک

49

گیاه پزشکی

50

تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر(کارشناسی ناپیوسته)

51

علوم و مهندسی صنایع غذایی

52

بهداشت مواد غذایی

دامپزشکی

53

علوم آزمایشگاهی دامپزشکی(ناپیوسته)

54

دامپزشکی(دکتری حرفه ای)

55

حقوق

حقوق وعلوم سیاسی

56

علوم سیاسی

57

علوم قضایی

58

حقوق- حقوق ثبتی(کارشناسی ناپیوسته)

59

پرستاری

پرستاری و مامایی

60

مامایی

61

بهداشت عمومی

رشته های کارشناسی ارشد (بر اساس دانشکده):

1

زیست شناسی جانوری- سلولی و تکوینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشکده علوم

2

میکروبیولوژی- زیست شناسی میکروب های بیماری زا

3

میکروبیولوژی- میکروبیولوژی صنعتی

4

علوم زمین سنجش از دور زمین شناختی

5

علوم زمین زمین شناسی مهندسی

6

ریاضی کاربردی- ریاضی مالی

7

ریاضی کاربردی- آنالیز عددی

8

ریاضی کاربردی- بهینه سازی

9

ریاضیات و کاربردها- آنالیز

10

نانوشیمی

11

شیمی شیمی کاربردی

12

شیمی- شیمی معدنی

13

شیمی- شیمی فیزیک

14

شیمی- شیمی آلی

15

شیمی شیمی تجزیه

16

فیتوشیمی

17

نانو فیزیک

18

فیزیک- فیزیک ماده چگال

19

فیزیک- فیزیک پلاسما

20

فوتونیک

21

آموزش ریاضی

22

علوم قرآن و حدیث

 

 

دانشکده الهیات

23

فقه و مبانی حقوق اسلامی

24

ادیان و عرفان

25

عرفان اسلامی

26

فلسفه و کلام اسلامی

27

مترجمی زبان انگلیسی

 

 

 

دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی

28

آموزش زبان انگلیسی

29

زبان و ادبیات انگلیسی

30

زبان و ادبیات فارسی

31

ادبیات عربی

32

مترجمی زبان عربی

33

حقوق خصوصی

 

 

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

34

حقوق جزا و جرم شناسی

35

حقوق بین الملل

36

علوم سیاسی

37

روابط بین الملل

38

روانشناسی شخصیت

 

 

 

 

دانشکده روان شناسی

 

 

 

39

روانشناسی بالینی

40

روانشناسی عمومی

41

روانشناسی صنعتی و سازمانی

42

برنامه ریزی درسی

43

مدیریت آموزشی

44

مشاوره- مشاوره مدرسه

45

علوم تربیتی- آموزش و پرورش ابتدایی

46

حسابداری

 

 

دانشکده حسابداری

 

 

47

مدیریت صنعتی- تولید و عملیات

48

مدیریت صنعتی- مدیریت عملکرد

49

مدیریت صنعتی- تحقیق در عملیات

50

مدیریت کسب و کار- استراتژی

51

مدیریت کسب و کار- بازاریابی

52

مدیریت مالی

53

مدیریت ورزشی- مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی

 

 

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

54

مدیریت ورزشی- مدیریت اوقات فراغت ورزشهای تفریحی

55

مدیریت ورزشی- مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی

56

مدیریت ورزشی- مدیریت رسانه های ورزشی

57

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی- حرکات اصلاحی

58

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی- امدادگر ورزشی

59

فیزیولوژی ورزشی- فیزیولوژی ورزشی کاربردی

60

فیزیولوژی ورزشی- تغذیه ورزش

61

بیومکانیک ورزشی

62

مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

 

 

 

 

دانشکده مکاترونیک

 

 

63

مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی

64

مهندسی مکاترونیک

65

مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

66

مهندسی برق- الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

67

مهندسی برق- برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی

68

مهندسی برق- سیستم های قدرت

69

مهندسی برق- مخابرات سیستم

70

مهندسی برق- شبکه های مخابراتی

71

مهندسی برق- سامانه های برقی حمل و نقل

72

مهندسی صنایع لجستیک و زنجیره تامین

 

 

 

 

دانشکده فنی و مهندسی

 

 

73

مهندسی صنایع کیفیت و بهره وری

74

مهندسی صنایع- بهینه سازی سیستم ها

75

مهندسی صنایع- مهندسی مالی

76

مهندسی متالورژی و مواد- جوشکاری

77

مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

78

مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت ساخت

79

مهندسی معماری

80

علوم دامی- تغذیه دام

 

 

 

 

 

 

 

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

 

 

 

 

 

81

علوم دامی ژنتیک و اصلاح دام و طیور

82

اقتصاد کشاورزی- بازاریابی محصولات کشاورزی

83

اقتصاد کشاورزی- سیاست و توسعه کشاورزی

84

اقتصاد کشاورزی- اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

85

علوم و مهندسی باغبانی- تولید محصولات گلخانه ای

86

علوم و مهندسی باغبانی- گیاهان دارویی

87

علوم و مهندسی باغبانی- درختان میوه

88

علوم و مهندسی باغبانی- سبزی ها

89

علوم و مهندسی باغبانی- گیاهان زینتی

90

علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشی

91

بیوتکنولوژی کشاورزی

92

ژنتیک و به نژادی گیاهی

93

مدیریت کشاورزی

94

اگرواکولوژی

95

اگروتکنولوژی- فیزیولوژی گیاهان زراعی

96

اگروتکنولوژی- علوم و تکنولوژی بذر

97

مدیریت منابع خاک- فیزیک و حفاظت خاک

98

مدیریت منابع خاک- منابع خاک و ارزیابی اراضی

99

مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولوزی-حفاظت و اصلاح

100

مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولوزی- صنایع سلولزی

101

مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک- شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه 

102

مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک- بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک 

 

رشته های دکتری تخصصی ph.D (بر اساس دانشکده):

1

زبان وادبیات فارسی

ادبیات و زبانهای خارجی

2

زبان وادبیات فارسی- ادبیات عرفانی

3

زبان وادبیات عربی 

4

زبان وادبیات انگلیسی

5

آموزش زبان انگلیسی

6

روانشناسی

روانشناسی

7

روانشناسی سلامت

8

مدیریت آموزشی

9

آموزش عالی- مدیریت آموزش عالی

10

حسابداری

مدیریت و حسابداری

11

مالی مهندسی مالی

12

مدیریت ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

13

فیزیولوژی ورزشی

14

ریاضی کاربردی

علوم

15

ریاضی هندسه -توپولوژی

16

ریاضی آنالیز

17

ریاضی جبر

18

میکروبیولوژی

19

شیمی -  شیمی آلی

20

فیزیک – فیزیک ماده چگال

21

علوم قرآن وحدیث

الهیات

22

فلسفه وکلام اسلامی

23

عرفان اسلامی و اندیشه های امام خمینی (ره)

24

فقه و مبانی حقوق اسلامی

25

مهندسی برق قدرت

مکاترونیک

26

مهندسی کامپیوتر- شبکه و رایانش

27

مهندسی کامپیوتر معماری

28

مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی

29

مهندسی کامپیوتر نرم افزار و الگوریتم

30

مهندسی متالورژی و مواد 

فنی و مهندسی

31

معماری  

32

اگروتکنولوژی   فیزیولوژی گیاهان زراعی

کشاورزی و منابع طبیعی

33

ژنتیک و به نژادی گیاهی 

34

علوم دامی   ژنتیک و اصلاح دام و طیور

35

علوم دامی   تغذیه دام 

36

اقتصاد کشاورزی سیاست وتوسعه کشاورزی

37

اقتصاد کشاورزی بازاریابی محصولات کشاورزی

38

اقتصاد کشاورزی اقتصاد منابع طبیعی ومحیط زیست  

39

مدیریت منابع خاک – فیزیک و حفاظت خاک

40

علوم ومهندسی باغبانی فیزیولوژی تولید وپس از برداشت گیاهان باغبانی  

41

مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی کامپوزیت های لیگنوسلولزی

42

مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی صنایع سلولزی

43

انگل شناسی

دامپزشکی

44

جراحی دامپزشکی (تخصصی-دستیاری)

45

بهداشت وبیماری های پرندگان  (تخصصی-دستیاری)

46

مامایی وبیماری های تولید مثل دام (تخصصی-دستیاری)

47

حقوق خصوصی 

حقوق و علوم سیاسی

48

حقوق جزا و جرم شناسی

49

حقوق بین الملل عمومی 

50

روابط بین الملل

51

علوم سیاسی اندیشه های سیاسی 

52

علوم سیاسی مسائل ایران