رشته های تحصیلی واحد کرج

 

رشته های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و دکتری حرفه ای (بر اساس دانشکده):

1

زبان وادبیات فارسی

ادبیات  و  زبانهای خارجی

2

مترجمی زبان انگلیسی

3

زبان وادبیات عربی 

4

زبان وادبیات انگلیسی

5

روانشناسی

روانشناسی

6

آموزش و پرورش ابتدایی(کاردانی ناپیوسته)

7

آموزش و پرورش ابتدایی(کارشناسی ناپیوسته)

8

مشاوره

9

علوم تربیتی

10

حسابداری

مدیریت وحسابداری

11

مدیریت صنعتی

12

مدیریت مالی

13

علوم ورزشی

تربیت بدنی  وعلوم ورزشی 

14

ریاضیات و کاربردها

علوم

15

زمین شناسی

16

میکروبیولوژی

17

شیمی کاربردی

18

فیزیک

19

فیزیک مهندسی

20

مهندسی شیمی

21

علوم قرآن وحدیث

الهیات

22

فلسفه وحکمت اسلامی

23

فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

 

24

مهندسی برق

مکاترونیک

25

مهندسی کامپیوتر

26

مهندسی مکانیک

27

مهندسی مواد و متالورژی

فنی ومهندسی

28

مهندسی صنایع

29

مهندسی عمران

30

مهندسی علوم دامی

کشاورزی و   منابع طبیعی

31

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

32

مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی

33

علوم و مهندسی باغبانی

34

علوم و مهندسی خاک

35

گیاهپزشکی

36

بهداشت مواد غذایی

دامپزشکی

37

علوم آزمایشگاهی دامپزشکی(ناپیوسته)

38

دامپزشکی(دکتری حرفه ای)

39

حقوق

حقوق و علوم سیاسی

40

علوم سیاسی

41

پرستاری

پرستاری و مامایی

42

مامایی

 

 

رشته های کارشناسی ارشد (بر اساس دانشکده):

1

زبان وادبیات فارسی

ادبیات و زبانهای خارجی

2

زبان و ادبیات عرب

3

مترجمی زبان عربی

4

مترجمی زبان انگلیسی

5

زبان وادبیات انگلیسی

6

آموزش زبان انگلیسی

7

روان شناسی عمومی

روان شناسی

8

روان شناسی شخصیت

9

روان شناسی بالینی 

10

روان شناسی صنعتی و سازمانی 

11

مشاوره مشاوره مدرسه

12

برنامه ریزی درسی

13

مدیریت آموزشی

14

علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتدائی  

15

حسابداری

مدیریت و حسابداری

16

مدیریت مالی

17

مدیریت صنعتی تولید و عملیات

18

مدیریت صنعتی مدیریت عملکرد

19

مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات

20

مدیریت کسب و کار استراتژی

21

مدیریت کسب و کار بازاریابی

22

مدیریت ورزشی مدیریت اماکن و تاسیسات

 

 

تربیت بدنی و

 علوم ورزشی

 

 

 

 

 

 

23

مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی

24

مدیریت ورزشی مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی

25

مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی

26

رفتار حرکتی رشد حرکتی

27

رفتار حرکتی یادگیری و کنترل حرکتی

28

روان شناسی ورزشی

29

بیومکانیک ورزشی

30

فیزیولوژی ورزشی تغذیه ورزش

31

فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ورزشی کاربردی

32

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی حرکات اصلاحی

33

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی امدادگر ورزشی

34

ریاضی کاربردی ریاضی مالی

علوم

35

ریاضی کاربردی آنالیز عددی

36

ریاضی کاربردی بهینه سازی  

37

ریاضی محض آنالیز

38

آموزش ریاضی

39

زیست شناسی-علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی

40

زیست شناسی سلولی مولکولی - میکروبیولوژی

41

زمین شناسی زمین شناسی مهندسی

42

سنجش از دور زمین شناختی

43

شیمی شیمی فیزیک

44

شیمی شیمی تجزیه

45

شیمی شیمی معدنی

46

شیمی شیمی آلی

47

شیمی شیمی کاربردی

48

شیمی  نانو شیمی

49

شیمی فیتو شیمی

50

فیزیک نانو فیزیک

51

فیزیک حالت جامد

52

فیزیک اتمی و مولکولی

53

فتونیک

 

54

الهیات ومعارف اسلامی علوم قرآن وحدیث

الهیات

55

الهیات ومعارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی  

56

الهیات ومعارف اسلامی ادیان و عرفان

57

فلسفه و حکمت اسلامی

58

عرفان اسلامی

59

مهندسی برق سیستم های قدرت

مکاترونیک

60

مهندسی برق مخابرات سیستم

61

مهندسی برق شبکه های مخابراتی

62

مهندسی برق مخابرات میدان و موج

63

مهندسی برق مخابرات امن و رمز گذاری

64

مهندسی برق سامانه های برقی حمل و نقل

65

مهندسی برق الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی 

66

مهندسی برق-برنامه ریزی ومدیریت سیستم های انرژی الکتریکی  

67

مهندسی مکانیک طراحی کاربردی

68

مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

69

مهندسی مکاترونیک 

70

مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

71

مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی   

 

 

 

فنی و مهندسی

 

72

مهندسی مواد جوشکاری

73

مهندسی صنایع - سیستم های مالی

74

مهندسی صنایع لجستیک و زنجیره تامین

75

مهندسی صنایع کیفیت و بهره وری

76

مهندسی صنایع بهینه سازی سیستم ها  

77

مهندسی معماری

78

مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت

 

79

مهندسی کشاورزی - زراعت  

کشاورزی و منابع طبیعی

80

مهندسی کشاورزی-اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست  

81

مهندسی اقتصاد کشاورزی سیاست و توسعه کشاورزی

82

مهندسی اقتصادکشاورزی -   بازاریابی محصولات کشاورزی  

83

مهندسی کشاورزی علوم و تکنولوژی بذر

84

مهندسی کشاورزی اکولوژیک ( اگرواکولوژی ) 

85

مهندسی کشاورزی آبیاری و زهکشی

86

مدیریت کشاورزی مدیریت کشاورزی

87

مدیریت منابع خاک منابع خاک و ارزیابی اراضی   

88

     مدیریت منابع خاک فیزیک و حفاظت خاک   

89

علوم دامی تغذیه دام

90

علوم دامی اصلاح نژاد دام

91

علوم دامی فیزیولوژی دام

92

علوم دامی مدیریت دامپروری

93

ژنتیک و به نژادی گیاهی

94

مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

95

مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک شیمی و حاصلخیزی خاک

96

علوم باغبانی فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی ، ادویه ای و عطری

97

علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

98

علوم و مهندسی باغبانی سبزی ها

99

علوم و مهندسی باغبانی تولید محصولات گلخانه ای

100

علوم باغبانی فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی

101

مهندسی صنایع چوب وفرآورده های سلولوزی صنایع سلولزی

102

مهندسی صنایع چوب وفرآورده های سلولوزی حفاظت و اصلاح چوب

 

103

علوم سیاسی

حقوق وعلوم سیاسی

104

روابط بین الملل

105

حقوق بین الملل 

106

حقوق خصوصی 

107

حقوق جزا و جرم شناسی

 

رشته های دکتری تخصصی ph.D (بر اساس دانشکده):

1

زبان وادبیات فارسی

ادبیات و زبانهای خارجی

2

زبان وادبیات فارسی- ادبیات عرفانی

3

زبان وادبیات عرب 

4

زبان وادبیات انگلیسی

5

آموزش زبان انگلیسی

6

روانشناسی عمومی

روانشناسی

7

روانشناسی سلامت

8

مدیریت آموزشی

9

مدیریت آموزش عالی

10

حسابداری

مدیریت و حسابداری

11

مدیریت صنعتی مالی

12

مالی مهندس مالی

13

مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی درسازمان ها ورویدادهای ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

14

مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی و رسانه ها درورزش

15

فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ورزشی عصبی عضلانی

16

ریاضی کاربردی تحقیق درعملیات

علوم

17

ریاضی کاربردی آنالیز عددی

18

ریاضی هندسه توپولوژی

19

ریاضی آنالیز

20

ریاضی جبر

21

میکروبیولوژی

22

شیمی گرایش شیمی آلی

23

فیزیک

24

الهیات ومعارف اسلامی علوم قرآن وحدیث

الهیات

25

الهیات ومعارف اسلامی فلسفه وکلام اسلامی

26

عرفان اسلامی و اندیشه های امام خمینی (ره)

 

27

مهندسی برق قدرت

مکاترونیک

28

مهندسی کامپیوتر- سیستم های نرم افزاری

29

مهندسی متالورژی ومواد 

فنی و مهندسی

30

معماری  

31

زراعت  

کشاورزی و منابع طبیعی

32

ژنتیک و به نژادی گیاهی 

33

اصلاح نژاد دام

34

تغذیه دام 

35

مهندسی اقتصاد کشاورزی سیاست وتوسعه کشاورزی

36

مهندسی اقتصاد کشاورزی بازاریابی محصولات کشاورزی

37

مهندسی اقتصاد کشاورزی اقتصاد منابع طبیعی ومحیط زیست  

38

مدیریت منابع خاک 

39

علوم ومهندسی باغبانی فیزیولوژی تولید وپس از برداشت      گیاهان باغبانی  

40

فرآورده های چند سازه چوب

41

صنایع خمیر و کاغذ

42

انگل شناسی دامپزشکی  

دامپزشکی

43

جراحی دامپزشکی (دستیاری)

44

بهداشت وبیماری های پرندگان  

45

مامایی وبیماری های تولید مثل دام (دستیاری)

46

حقوق خصوصی 

حقوق و علوم سیاسی

47

حقوق کیفری وجرم شناسی

48

حقوق بین الملل عمومی 

49

روابط بین الملل

50

علوم سیاسی اندیشه های سیاسی 

51

علوم سیاسی مسائل ایران