رشته های تحصیلی واحد کرج

 

رشته های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و دکتری حرفه ای (بر اساس دانشکده): 

1

زبان وادبیات فارسی

ادبیات و زبانهای خارجی

2

تربیت مترجم زبان انگلیسی

3

زبان وادبیات عربی 

4

زبان وادبیات انگلیسی

5

روانشناسی

روانشناسی

6

آموزش و پرورش ابتدایی(ناپیوسته)

7

حسابداری

مدیریت و حسابداری

8

مدیریت صنعتی

9

علوم ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

10

ریاضیات و کاربردها

علوم

11

زمین شناسی

12

میکروبیولوژی

13

شیمی کاربردی

14

فیزیک

15

فیزیک مهندسی

16

مهندسی شیمی

17

علوم قرآن وحدیث

الهیات

18

فلسفه وحکمت اسلامی

19

فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

20

مهندسی برق

مکاترونیک

21

مهندسی کامپیوتر

22

مهندسی مکانیک

23

مهندسی مواد و متالورژی

فنی و مهندسی

24

مهندسی صنایع

25

مهندسی عمران

26

مهندسی علوم دامی

کشاورزی و منابع طبیعی

27

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

28

مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی

29

علوم و مهندسی باغبانی

30

علوم و مهندسی خاک

31

گیاهپزشکی

32

بهداشت مواد غذایی

دامپزشکی

33

علوم آزمایشگاهی دامپزشکی(ناپیوسته)

34

دامپزشکی(دکتری حرفه ای)

35

حقوق

حقوق وعلوم سیاسی

36

علوم سیاسی

37

پرستاری

پرستاری و مامایی

38

مامایی

 

 

رشته های کارشناسی ارشد (بر اساس دانشکده):

1

زبان وادبیات فارسی

ادبیات و زبانهای خارجی

2

تربیت مترجم زبان انگلیسی

3

زبان وادبیات عربی 

4

زبان وادبیات انگلیسی

5

روانشناسی

روانشناسی

6

آموزش و پرورش ابتدایی (ناپیوسته)

7

حسابداری

مدیریت وحسابداری

8

مدیریت صنعتی

9

علوم ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

10

ریاضیات و کاربردها

علوم

11

زمین شناسی

12

میکروبیولوژی

13

شیمی کاربردی

14

فیزیک

15

فیزیک مهندسی

16

مهندسی شیمی

17

علوم قرآن وحدیث

الهیات

18

فلسفه وحکمت اسلامی

19

فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

20

مهندسی برق

مکاترونیک

21

مهندسی کامپیوتر

22

مهندسی مکانیک

23

مهندسی مواد و متالورژی

فنی ومهندسی

24

مهندسی صنایع

25

مهندسی عمران

26

مهندسی علوم دامی

کشاورزی و  منابع طبیعی

27

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

28

مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی

29

علوم و مهندسی باغبانی

30

علوم و مهندسی خاک

31

گیاهپزشکی

32

بهداشت مواد غذایی

دامپزشکی

33

علوم آزمایشگاهی دامپزشکی(ناپیوسته)

34

دامپزشکی(دکتری حرفه ای)

35

حقوق

حقوق وعلوم سیاسی

36

علوم سیاسی

37

پرستاری

پرستاری و مامایی

38

مامایی

 

 

رشته های دکتری تخصصی ph.D (بر اساس دانشکده):

1

زبان وادبیات فارسی

ادبیات و زبانهای خارجی

2

زبان وادبیات فارسی- ادبیات عرفانی

3

زبان وادبیات عرب 

4

زبان وادبیات انگلیسی

5

آموزش زبان انگلیسی

6

روانشناسی عمومی

روانشناسی

7

روانشناسی سلامت

8

مدیریت آموزشی

9

مدیریت آموزش عالی

10

حسابداری

مدیریت و حسابداری

11

مدیریت صنعتی – مالی

12

مالی – مهندس مالی

13

مدیریت ورزشی –مدیریت راهبردی درسازمان ها ورویدادهای ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

14

مدیریت ورزشی – مدیریت بازاریابی و رسانه ها درورزش

15

فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی ورزشی عصبی عضلانی

16

ریاضی کاربردی – تحقیق درعملیات

علوم

17

ریاضی کاربردی – آنالیز عددی

18

ریاضی – هندسه – توپولوژی

19

ریاضی –آنالیز

20

ریاضی – جبر

21

میکروبیولوژی

22

شیمی گرایش شیمی آلی

23

فیزیک

24

الهیات ومعارف اسلامی – علوم قرآن وحدیث

الهیات

25

الهیات ومعارف اسلامی – فلسفه وکلام اسلامی

26

عرفان اسلامی و اندیشه های امام خمینی (ره)

 

27

مهندسی برق – قدرت

مکاترونیک

28

مهندسی کامپیوتر- سیستم های نرم افزاری

29

مهندسی متالورژی ومواد 

فنی ومهندسی

30

معماری  

31

زراعت  

کشاورزی و منابع طبیعی

32

ژنتیک و به نژادی گیاهی 

33

اصلاح نژاد دام

34

تغذیه دام 

35

مهندسی اقتصاد کشاورزی –سیاست وتوسعه کشاورزی

36

مهندسی اقتصاد کشاورزی – بازاریابی محصولات کشاورزی

37

مهندسی اقتصاد کشاورزی –اقتصاد منابع طبیعی ومحیط زیست  

38

مدیریت منابع خاک 

39

علوم ومهندسی باغبانی – فیزیولوژی تولید وپس از برداشت      گیاهان باغبانی  

40

فرآورده های چند سازه چوب

41

صنایع خمیر و کاغذ

42

انگل شناسی دامپزشکی  

دامپزشکی

43

جراحی دامپزشکی (دستیاری)

44

بهداشت وبیماری های پرندگان  

45

مامایی وبیماری های تولید مثل دام (دستیاری)

46

حقوق خصوصی 

حقوق وعلوم سیاسی

47

حقوق کیفری وجرم شناسی

48

حقوق بین الملل عمومی 

49

روابط بین الملل

50

علوم سیاسی – اندیشه های سیاسی 

51

علوم سیاسی – مسائل ایران