واحد گیری اولیه

 

دستورالعمل ثبت نام 

تقویم دانشگاهی 

جدول زمانبندی ثبت نام ترم تابستان

ساعت

تاریخ

ورودی

10:00 الی 24:00

96/4/17

ورودی 93 و ماقبل

10:00 الی 24:00

96/4/18

ورودی 94 و 95

10:00 الی 24:00

96/4/19 الی 96/4/21

کلیه ورودی ها