واحد گیری اولیه

 

دستورالعمل ثبت نام 

تقویم دانشگاهی

 

 

ساعت

تاریخ

ورودی

9:00 الی 19:00

97/4/16

ورودی 93 و ماقبل

12:00 الی 19:00

97/4/16

ورودی 94

9:00 الی 19:00

97/4/17

ورودی 95

12:00 الی 19:00

97/4/17

ورودی 96

9:00 الی 19:00

97/4/19 الی 97/4/20

کلیه ورودی ها