واحد گیری اولیه

 

دستورالعمل ثبت نام 

تقویم دانشگاهی 

 

ساعت تمدید

تا ساعت

از ساعت

دانشکده

تاریخ

مقطع

ورودی

ندارد

16:00

9:00

ویژه دانشجویان ممتاز در کلیه دانشکده ها

با شرط معدل کل ( 17 تا 20 )

چهارشنبه

 

96/11/04

 

کلیه مقاطع

 

کلیه وردیها

از ساعت 00

 

لغایت 7:00

 

صبح روز

 

96/11/08

24:00

9:00

ادبیات و زبانهای خارجی

علوم

روانشناسی

دامپزشکی

شنبه

 

96/11/07

کلیه مقاطع

ورودی 93

و

ماقبل

 

24:00

11:00

فنی

مکاترونیک

الهیات

24:00

13:00

تربیت بدنی و علوم ورزشی

حقوق و علوم سیاسی

مدیریت و حسابداری

کشاورزی و منابع طبیعی

پرستاری و مامایی

از ساعت 00

 

لغایت 7:00

 

صبح روز

 

96/11/09

24:00

9:00

ادبیات و زبانهای خارجی

علوم

روانشناسی

دامپزشکی

یک شنبه

 

96/11/08

کلیه مقاطع

ورودی 94

24:00

11:00

فنی

مکاترونیک

الهیات

24:00

13:00

تربیت بدنی و علوم ورزشی

حقوق و علوم سیاسی

مدیریت و حسابداری

کشاورزی و منابع طبیعی

پرستاری و مامایی

از ساعت 00

 

لغایت 7:00

 

صبح روز

 

96/11/10

24:00

9:00

حقوق و علوم سیاسی

مدیریت و حسابداری

تربیت بدنی و علوم ورزشی

الهیات

دامپزشکی

 

دو شنبه

 

96/11/09

کلیه مقاطع

ورودی 95

24:00

11:00

فنی و مکاترونیک

24:00

13:00

ادبیات و زبانهای خارجی

علوم

روانشناسی

پرستاری و مامایی

کشاورزی و منابع طبیعی

از ساعت 00

 

لغایت 7:00

 

صبح روز

 

96/11/11

24:00

9:00

حقوق و علوم سیاسی

مدیریت و حسابداری

تربیت بدنی و علوم ورزشی

الهیات

دامپزشکی

سه شنبه

 

96/11/10

کلیه مقاطع

ورودی 96

24:00

11:00

فنی

مکاترونیک

24:00

13:00

ادبیات و زبانهای خارجی

علوم

روانشناسی

پرستاری و مامایی

کشاورزی و منابع طبیعی

-

24:00

9:00

کلیه دانشکده ها

چهار شنبه

96/11/11

کلیه مقاطع

تمدید ثبت نام