واحد گیری اولیه

دستورالعمل ثبت نام نیمسال دوم 96-95

 

زمانبندی ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

( واحد گیری اولیه)

جدول شماره یک : دانشجویان ممتاز با معدل کل 17 تا 20

ساعت تمدید

تا ساعت

از ساعت

دانشکده

تاریخ

مقطع

ورودی

ندارد

22:00

16:00

ویژه دانشجویان ممتاز در کلیه دانشکده ها

با شرط معدل کل ( 17 تا 20 )

دوشنبه

 

95/11/04

 

کلیه مقاطع

 

کلیه ورودی ها

 
 

جدول شماره 2 : ورودی های 92 و ماقبل

 ساعت تمدید

تا ساعت

از ساعت

دانشکده

تاریخ

مقطع

ورودی

از ساعت 00

 

لغایت 7:00

 

صبح روز

 

95/11/06

 

24:00

10:00

ادبیات و زبان های خارجی

علوم

روانشناسی

دامپزشکی

سه شنبه

95/11/05

کلیه مقاطع

ورودی 92

و

ماقبل

 

24:00

11:30

فنی

مکاترونیک

الهیات

24:00

13:00

تربیت بدنی و علوم ورزشی

حقوق و علوم سیاسی

مدیریت و حسابداری

کشاورزی و منابع طبیعی

پرستاری و مامایی

 
 
 

جدول شماره 3 : ورودی های 93

ساعت تمدید

تا ساعت

از ساعت

دانشکده

تاریخ

مقطع

ورودی

از ساعت 00

 

لغایت 7:00

 

صبح روز

 

95/11/07

 

24:00

10:00

ادبیات و زبان های خارجی

علوم

روانشناسی

دامپزشکی

چهارشنبه

95/11/6

کلیه مقاطع

ورودی 93

24:00

11:30

فنی

مکاترونیک

الهیات

24:00

13:00

تربیت بدنی و علوم ورزشی

حقوق و علوم سیاسی

مدیریت و حسابداری

کشاورزی و منابع طبیعی

پرستاری و مامایی

 
 

جدول شماره 4 : ورودی های 94

ساعت تمدید

تا ساعت

از ساعت

دانشکده

تاریخ

مقطع

ورودی

از ساعت 00

 

لغایت 7:00

 

صبح روز

 

95/11/10

 

24:00

10:00

حقوق و علوم سیاسی

مدیریت و حسابداری

تربیت بدنی و علوم ورزشی

الهیات

دامپزشکی

 

شنبه

95/11/9

کلیه مقاطع

ورودی 94

24:00

11:30

فنی و مکاترونیک

24:00

13:00

ادبیات و زبان های خارجی

علوم

روانشناسی

پرستاری و مامایی

کشاورزی و منابع طبیعی

 
 

جدول شماره 5 : ورودی های 95

ساعت تمدید

تا ساعت

از ساعت

دانشکده

تاریخ

مقطع

ورودی

از ساعت 00

 

لغایت 7:00

 

صبح روز

 

95/11/11

 

24:00

10:00

حقوق و علوم سیاسی

مدیریت و حسابداری

تربیت بدنی و علوم ورزشی

الهیات

دامپزشکی

یک شنبه

95/11/10

کلیه مقاطع

ورودی

95

24:00

11:30

فنی

مکاترونیک

24:00

13:00

ادبیات و زبان های خارجی

علوم

روانشناسی

پرستاری و مامایی

کشاورزی و منابع طبیعی