واحد گیری اولیه

 

دستورالعمل ثبت نام 

تقویم دانشگاهی 

 

جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول 97-96

ساعت تمدید

تا ساعت

از ساعت

دانشکده

تاریخ

مقطع

ورودی

ندارد

16:00

10:00

ویژه دانشجویان ممتاز در کلیه دانشکده ها

با شرط معدل کل ( 17 تا 20 )

شنبه

 

96/06/11

 

کلیه مقاطع

 

کلیه وردیها

از ساعت 00

 

لغایت 7:00

 

صبح روز

 

96/06/13

24:00

10:00

ادبیات و زبانهای خارجی

علوم

روانشناسی

دامپزشکی

یک شنبه

96/06/12

کلیه مقاطع

ورودی 92

و

ماقبل

 

24:00

11:30

فنی

مکاترونیک

الهیات

24:00

13:00

تربیت بدنی و علوم ورزشی

حقوق و علوم سیاسی

مدیریت و حسابداری

کشاورزی و منابع طبیعی

پرستاری و مامایی

از ساعت 00

 

لغایت 7:00

 

صبح روز

 

96/06/14

24:00

10:00

ادبیات و زبانهای خارجی

علوم

روانشناسی

دامپزشکی

دوشنبه

96/06/13

کلیه مقاطع

ورودی 93

24:00

11:30

فنی

مکاترونیک

الهیات

24:00

13:00

تربیت بدنی و علوم ورزشی

حقوق و علوم سیاسی

مدیریت و حسابداری

کشاورزی و منابع طبیعی

پرستاری و مامایی

از ساعت 00

 

لغایت 7:00

 

صبح روز

 

96/06/15

24:00

10:00

حقوق و علوم سیاسی

مدیریت و حسابداری

تربیت بدنی و علوم ورزشی

الهیات

دامپزشکی

 

سه شنبه

96/06/14

کلیه مقاطع

ورودی 94

24:00

11:30

فنی و مکاترونیک

24:00

13:00

ادبیات و زبانهای خارجی

علوم

روانشناسی

پرستاری و مامایی

کشاورزی و منابع طبیعی

از ساعت 00

 

لغایت 7:00

 

صبح روز

 

96/06/16

24:00

10:00

حقوق و علوم سیاسی

مدیریت و حسابداری

تربیت بدنی و علوم ورزشی

الهیات

دامپزشکی

چهار شنبه

96/06/15

کلیه مقاطع

ورودی 95

24:00

11:30

فنی

مکاترونیک

24:00

13:00

ادبیات و زبانهای خارجی

علوم

روانشناسی

پرستاری و مامایی

کشاورزی و منابع طبیعی

-

24:00

10:00

کلیه دانشکده ها

پنج شنبه

96/06/16

کلیه مقاطع

تمدید ثبت نام