حذف و اضافه

 

تا ساعت

از ساعت

دانشکده

تاریخ

مقطع

ورودی

24:00

9:00

ادبیات و زبانهای خارجی

علوم

روانشناسی

دامپزشکی

شنبه

 

96/11/28

کلیه مقاطع

ورودی 93

و

ماقبل

 

24:00

11:00

فنی

مکاترونیک

الهیات

24:00

13:00

تربیت بدنی و علوم ورزشی

حقوق و علوم سیاسی

مدیریت و حسابداری

کشاورزی و منابع طبیعی

پرستاری و مامایی

24:00

9:00

ادبیات و زبانهای خارجی

علوم

روانشناسی

دامپزشکی

یکشنبه

 

96/11/29

کلیه مقاطع

ورودی 94

24:00

11:00

فنی

مکاترونیک

الهیات

24:00

13:00

تربیت بدنی و علوم ورزشی

حقوق و علوم سیاسی

مدیریت و حسابداری

کشاورزی و منابع طبیعی

پرستاری و مامایی

24:00

9:00

حقوق و علوم سیاسی

مدیریت و حسابداری

تربیت بدنی و علوم ورزشی

الهیات

دامپزشکی

 

دوشنبه

 

96/11/30

کلیه مقاطع

ورودی 95

24:00

11:00

فنی و مکاترونیک

24:00

13:00

ادبیات و زبانهای خارجی

علوم

روانشناسی

پرستاری و مامایی

کشاورزی و منابع طبیعی

24:00

9:00

حقوق و علوم سیاسی

مدیریت و حسابداری

تربیت بدنی و علوم ورزشی

الهیات

دامپزشکی

چهار شنبه

 

96/12/02

کلیه مقاطع

ورودی 96

24:00

11:00

فنی

مکاترونیک

24:00

13:00

ادبیات و زبانهای خارجی

علوم

روانشناسی

پرستاری و مامایی

کشاورزی و منابع طبیعی