حذف و اضافه

ورودی  مقطع  زمان از ساعت   تا ساعت
 93 و ماقبل همه مقاطع    دوشنبه 96/7/10 10:00 24:00
94 همه مقاطع سه شنبه 96/7/11 10:00 24:00
95 همه مقاطع چهارشنبه 96/7/12  10:00 24:00
کلیه ورودی ها همه مقاطع  پنجشنبه 96/7/13 10:00 24:00