حذف و اضافه

ورودی  دانشکده / مقطع  تاریخ  از ساعت  تا ساعت
ورودی 95 و ماقبل  کلیه دانشکده ها / کلیه مقاطع  شنبه  98/11/26 10:00 16:00
ورودی 96 کلیه دانشکده ها / کلیه مقاطع  یک شنبه 98/11/27 9:00 16:00
ورودی 97 کلیه دانشکده ها / کلیه مقاطع دوشنبه 98/11/28 9:00 16:00
ورودی 98 کلیه دانشکده ها / کلیه مقاطع سه شنبه 98/11/29 9:00 16:00
کلیه ورودی ها کلیه دانشکده ها / کلیه مقاطع چهارشنبه 98/11/30 9:00 16:00